APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  AHN  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Cauta  
AgriculturaPaduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuBuget

 

ANIF
Ultima actualizare: 2008-08-01

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

Prezentare ANIF

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. este persoană juridică română de interes public naţional, are autonomie financiară şi funcţionează sub autoritatea  Ministerului Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale. Sediul central al Administraţiei este în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 35 – 37, Sector 4. Administraţia are în structura sa 12 sucursale teritoriale şi 48 de unităţi de administrare, fără personalitate juridică.

ANIF administrează proprietatea statului prin asigurarea controlului asupra activităţilor de exploatare, întreţinere, reparare, asigură paza şi integritatea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului; controlează punerea în aplicare a programelor de îmbunătăţiri funciare, utilizarea corectă a fondurilor alocate de la  bugetul de stat şi respectarea reglementărilor în domeniu; elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare cu privire la sectorul de îmbunătăţiri funciare, în concordanţă cu cerinţele sociale, condiţiile naturale şi posibilităţile financiare; elaborarea propunerilor legislative şi a altor acte normative necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de îmbunătăţiri funciare; asigurarea reprezentării pe plan intern şi pe plan extern în domeniul îmbunătăţirilor funciare a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Aceste domenii de competenţă constituie obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A..

amenajări de irigaţii

3.001.617 ha

amenajări de desecare drenaj

3.085.245 ha

amenajări de combatere a eroziunii solului

2.213.079 ha

lucrări de apărare împotriva inundaţiilor

963.823 ha

din care:

diguri de apărare la Dunăre
diguri la râurile interioare

1.181 km
1.084 km

Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. administrează:

Patrimoniul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se compune din canale de aducţiune, transport şi distribuţie a apei de irigaţii (10.996 km), reţele de conducte îngropate (33.550 km), staţii de pompare de bază, de repompare şi de punere sub presiune pentru irigaţii (3.313 buc) echipate cu agregate de pompare (20.336 buc), canale de evacuare a apei în exces (56.565 km), staţii de pompare de desecare (735 buc), baraje de beton şi din gabioane, praguri şi căderi în amenajările de combatere a eroziunii solului (47.000 buc).

Pentru gestionarea cât mai eficientă a acestui patrimoniu şi desfăşurarea activităţii la un nivel tehnic profesional modern şi în conformitate cu normele europene de mediu şi dezvoltare rurală, pe termen mediu şi lung  A.N.I.F. R.A. îşi propune atingerea următoarelor obiective strategice:

  • elaborarea analizei economice privind viabilitatea sectorului de irigaţii,
  • începerea execuţiei lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigaţii din etapa I a Proiectului Băncii Mondiale şi începerea proiectării pentru reabilitarea amenajărilor ce vor fi selectate în etapa a II-a,
  • valorificarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din amenajările de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică,
  • trecerea în conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare (în special cele de irigaţii) considerate viabile sau potenţial viabile din punct de vedere tehnico - economic, dar a căror menţinere în funcţiune nu se justifică economic în prezent, din cauza interesului scăzut al beneficiarilor,
  • încurajarea şi stimularea constituirii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în cadrul amenajărilor sau perimetrelor amenajate cu lucrări de desecare - drenaj, de combatere a eroziunii solului şi de apărare împotriva inundaţiilor, cu transferul proprietăţii asupra infrastructurii pe care acestea le exploatează, întreţine şi repară, în paralel cu generalizarea constituirii Organizaţiilor ale Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii.

Printr-un management modern al agriculturii în care regularizarea regimului umidităţii şi sărurilor din sol au un rol hotărâtor, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. poate contribui la siguranţa alimentară a României, împreună cu organizaţiile şi federaţiile constituite pe terenurile amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare

ANIF

Adresa: Bucuresti, Sos.Oltenitei 35-37, sector 4

Secretariat:
Tel: +4(021) 332 28 16
Fax:+4(021) 332 21 83

E-mail: centrala@anif.ro
Site:
www.anif.ro

            
Copyright © 2008 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale