APDRP  |  ADS  |  ANCA  |  APIA  |  ISTIS  |  ANIF  |  ANARZ  |  ANPA  |  ONPTER  |  IBA  |  RNP  |  ONVV  |  ONDOV  |  INCS  | 
    Home | Contact | Sitemap | Cauta  
AgriculturaArhiva paduriDezvoltare RuralaUTSCGAfaceri EuropeneInspectiiTeritoriuFEP
-

 

Dezvoltare Rurala >>Dictionar
Ultima actualizare: 2007-02-09

Dicţionar

- Abordare „bottom up” (de jos în sus)
- Activităţile de control
- Animator
- APDRP
- APIA
- Autoritatea de Audit
- Autoritatea Competenta
- Axă
- Beneficiar
- Cadru comun de monitorizare şi evaluare
- Caiet de sarcini
- Cerere de plata
- Cheltuială publică
- CoCo
- COSO
- Conformitate
- Contract de achiziţie
- Contract de finanţare
- Controlul implementării PNDR
- Cooperare inter-teritorială
- Cooperare transnaţională
- CRPDRP
- DADR
- DGDR-AM
- Document de plata
- Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului
- Dosarul cererii de plata
- Evaluarea riscurilor
- FEADR
- Fisa de lichidare
- GAL = Grup de Acţiune Locală
- Gospodărie agro-turistica
- Gospodarii de subzistenta
- Informarea şi raportarea
- Întreprinderi mici
- Întreprinderi mijlocii
- LEADER
- MAPDR
- Măsură
- Mediul de control
- Microîntreprinderi
- Monitorizarea şi acţiunile corective
- Networking = interconectare
- Obiectivul de «convergenţă»
- Oferta
- OJPDRP
- Operaţiune
- PNDR
- Programare
- Proiect tehnic
- RADAR
- Regiune
- Reţea naţională de dezvoltare rurală
- Strategie de dezvoltare locală

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populaţiei locale în procesul de planificare, luare a deciziilor şi implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei.

Activităţile de control se focalizează asupra documentării procedurilor, a continuităţii operaţiunilor, a separării atribuţiilor, a monitorizării activităţilor, precum şi înregistrarea abaterilor de procedură.

Animator - Persoană care identifică problemele din spaţiul rural, propune soluţii pentru rezolvarea lor, promovează oportunităţi de finanţare.

APDRP– Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit este instituţia  publica având personalitate juridica şi următoarele atribuţii:

  • implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD
  • implementarea tehnica si financiara a unor masuri de dezvoltare rurala finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
  • activităţi de implementare financiara a masurilor finanţate din Fondul European pentru Pescuit (FEP).

APIA – Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură; îndeplineşte funcţia de agenţie de plaţi pentru masurile de sprijin pe suprafaţa din Axa 2.

Autoritatea de Audit – Organism din cadrul Curţii de Conturi a României pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeana prin Programele ISPA si SAPARD si pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada post-aderare; îndeplineşte funcţia de Organism de Certificare.

Autoritatea Competenta – Organism din cadrul MAPDR, responsabil cu acreditarea agenţiilor de plăti.

Axă - un grup coerent de măsuri cu obiective specifice care rezultă direct din punerea în aplicare a acestora şi contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective;

Beneficiar - persoana fizica sau juridica privata, care in urma selecţiei cererii sale de finanţare, a semnat cu agenţia de plaţi (autoritate contractanta) un contract de finanţare pentru realizarea unui proiect conform programului. Beneficiarul devine la rândul sau "autoritate contractanta" in cadrul contractelor de achiziţii ce le va încheia cu furnizorii de servicii, bunuri sau lucrări necesare realizării proiectului finanţat prin Program.

Cadru comun de monitorizare şi evaluare - o abordare generală elaborată de către Comisie şi statele membre, care defineşte un număr limitat de indicatori comuni privind situaţia iniţială, precum şi execuţia financiară, realizarea, rezultatele şi impactul programelor;

Caiet de sarcini - documentatie scrisa a proiectului tehnic, in care sunt detaliate lucrarile prevazute a se executa pe obiective, obiecte si categorii de lucrari ale investitiei; cu precizarile referitoare la cantitate, calitate si solutiile tehnice, precum si a tehnologiei utilizate;

Cerere de plata - document scris prin care un beneficiar al finantarii unui proiect solicita autoritatii contractante, rambursarea grantului de co-finantare publica aferent cheltuielilor eligibile efectuate pana la un anumit moment dat;

Cheltuială publică - orice contribuţie publică la finanţarea operaţiunilor care provine din bugetul de stat, al colectivităţilor teritoriale sau al Comunităţilor Europene şi orice cheltuială similară. Orice contribuţie la finanţarea operaţiunilor care provine din bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociaţii formate dintr-una sau mai multe colectivităţi teritoriale sau organisme de drept public în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii este considerată contribuţie publică;

CoCo (Company Owned. Company Operated ) –  sistem de control din cadrul DGDR AM (Deţinuta de Companie, Operata de Companie);

COSO (the Committe of Sponsoring Organizations) - sistem de control intern din cadrul APDRP

Conformitate – etapa de verificare a existentei tuturor documentelor justificative depuse de beneficiar;

Contract de achiziţie - document realizat in forma scrisa prin care intre "beneficiar: (autoritate contractanta) si un ofertant selectat (contractant) se stabilesc de comun acord obiectul, condiţiile, termenele si răspunderile parţilor asupra obiectului contractului, asigurat de furnizor. In funcţie de obiectul contractului de achiziţie acestea pot fi:
- contract de livrare: obiectul fiind livrarea unuia sau mai multor bunuri sau produse;
- contract de servicii: obiectul este prestarea unuia sau mai multor servicii;
- contract de lucrări: obiectul este executarea uneia sau mai multor lucrări de construcţii;

Contract de finanţare - document realizat in forma scrisa prin care intre "autoritatea contractanta" (APDRP/APIA) si "beneficiar" se stabilesc de comun acord obiectul, condiţiile, termenele si răspunderile parţilor in legătura cu finanţarea unui proiect;

Prin controlul implementării PNDR, Autoritatea de Management urmăreşte susţinerea si sprijinirea managementului Agenţiilor de Plăti pentru aplicarea corecta, conforma si efectiva a Programului atât in sectorul privat cat si in sectorul public in conformitate cu cerinţele specifice acquis-ului comunitar si a legislaţiei naţionale;

Cooperare inter-teritorială - Cooperare realizată între GAL-uri/ parteneriate din acelaşi stat;

Cooperare transnaţională - Cooperare între GAL-uri/parteneriate din state diferite;

CRPDRP – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;

DADR – Direcţia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (judeţeana si a Municipiului Bucureşti);

DGDR-AM - Direcţia Generală Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Planul Naţional de Dezvoltare Rurală;

Document de plata – ordin de plata, dispoziţie de plata externa, bilete la ordin, acreditive externe etc;

Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului -  cuprinde dosarele cererilor de plata primite de la acelaşi  beneficiar (pentru toate transele) si toate documentele elaborate pentru acestea de APDRP/APIA (fisele de verificare, scrisorile si notificările, alte formulare si informaţii suplimentare);

Dosarul cererii de plata - întreaga documentaţie prezentata de un beneficiar al finanţării unui proiect si care pe lângă cererea de plata cuprinde si documentaţia administrativa, tehnica si financiara justificativa a cheltuielilor pentru care se solicita rambursarea grantului de co-finanţare publica;

Evaluarea riscurilor - însumează problematica legată de riscurile asumate în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor;

FEADR – Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

Fisa de lichidare - document de inregistrare si evidenta a sumelor eligibile preautorizate pentru rambursare beneficiarului in conformitate cu prevederile contractului de finantare;

GAL = Grup de Acţiune Locală - Parteneriate locale constituite din diverşi reprezentanţi ai sectoarelor privat, public, societăţii civile;

Gospodărie agro-turistica – structuri de primire pentru găzduire si servirea mesei , funcţionând in cadrul gospodăriilor rurale care asigura alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din surse proprii si locale;

Gospodarii de subzistentagospodăriile care produc doar pentru propriul consum;

Informarea şi raportarea -  cuprinde problematica privind crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de raportare a tuturor activităţilor;

Întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei;

Întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;

LEADER - Axă în cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităţilor rurale ca urmare a implementării strategiilor  elaborate de GAL
(provine din limba franceză: Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale - Legături între Acţiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) ;

MAPDR – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

Măsură - un ansamblu de operaţiuni care contribuie la punerea în aplicare a unei axe;

Mediul de control grupează problemele legate de organizarea interna, managementul resurselor umane, etică, deontologie şi integritate a personalului;

Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;

Monitorizarea şi acţiunile corective vizează atât urmărirea activităţilor, cât şi verificarea şi evaluarea controlului efectuate de direcţiile cu atribuţii de control;

Networking = interconectare  - Crearea unei reţele în vederea schimbului de experienţă şi bune practici;

Obiectivul de «convergenţă» - obiectivul acţiunii pentru statele membre şi pentru regiunile cele mai puţin dezvoltate în conformitate cu legislaţia comunitară care reglementează Fondul European de Dezvoltare Regională (denumit în continuare „FEADER”), Fondul Social European (denumit în continuare „FSE”) şi FC pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013.

Oferta - documentatie care pornind de la caietul de sarcini al investitiei aplicand consumurile specifice, preturile si tarifele proprii, este elaborata de un ofertant (contractant concurent sau canditat) si prezentata pentru analiza si adjudecare unei autoritati contractante;

OJPDRP – Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;

Operaţiune -  un proiect, un contract, un aranjament sau o altă acţiune, selectate conform criteriilor stabilite pentru programul de dezvoltare rurală în cauză şi puse în aplicare de unul sau mai mulţi beneficiari pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la articolul 4;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, prezintă strategia, obiectivele si activităţile ce urmează sa fie finanţate in România, pe baza politicii naţionale elaborate pentru susţinerea financiară a activităţilor legate de agricultură şi dezvoltare rurala;

Programare - procesul de organizare, de luare a deciziilor şi de finanţare, efectuat în mai multe etape, care urmăreşte să pună în aplicare, pe o bază multianuală, acţiunea comună a Comisiei europene şi a statelor membre pentru a realiza obiectivele prioritare ale FEADR;

Proiect tehnic - documentatie complexa, cuprinzand piese scrise si piese desenate, tehnice, economice si organizatorice menite sa asigure realizarea investitiei la nivelul parametrilor definiti prin studiul de fezabilitate;

RADAR - metoda de control a implementării PNDR, de tip (Results, Approach, Deployment, Assessment, Review) prin care Autoritatea de Management urmăreşte permanent succesul eforturilor de îmbunătăţire a performantelor programului.

Regiune: unitate teritorială corespunzătoare nivelului I sau II din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 1 şi 2) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS);

Reţea naţională de dezvoltare rurală = Reţea formată din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale/centrale implicate în dezvoltarea rurală, colectivităţilor  locale, instituţii, ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării locale, Grupuri de Acţiune Locală şi beneficiari ai programelor sau implicaţi în realizarea obiectivelor prevăzute în măsurie de dezvoltare rurală;

Strategie de dezvoltare locală = Set de acţiuni realizate de GAL pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltării comunităţilor rurale;
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale